Điều khoản thoả thuận

 

Đầu tiên, Hoozing xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tìm hiểu và mong muốn sử dụng dịch vụ của bạn với Hoozing. Chúng tôi hy vọng rằng trước khi sử dụng trang web, bạn hãy dành ra vài phút đọc và nắm rõ các Điều Khoản thỏa thuận sau. Bản Điều khoản thỏa thuận này có lợi cho cả hai bên, Hoozing sẽ tự động hiểu rằng việc truy cập, sử dụng hệ thống website Hoozing.com là sự đồng ý với các Điều khoản thỏa thuận của Hoozing đưa ra.

Điều khoản Thỏa thuận này được ký kết bởi và giữa Hoozing với bất kì một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website Hoozing.com (được gọi chung là "Người sử dụng” hoặc "bạn").

Hoozing.com là website được thiết kế cho thông tin về bất động sản và các lĩnh vực liên quan. Hoozing.com chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là "nội dung") được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên website của Hoozing.com.

 

 

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng
 

     1.1 Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Hoozing.com với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (1)việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website Hoozing.com, (2) việc bạn sử dụng website Hoozing.com, kể cả vùng tương tác bất kì (3) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Hoozing.com.

 

       1.2 Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập tới website Hoozing.com, bạn đồng ý sẽ không:

 • Sử dụng bất kì thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Hoozing.com
 • Hạn chế hoặc ngăn cản người khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác trên website Hoozing.com;
 • Thực hiện bất kì hành động nào làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Hoozing.com quá tải mà chúng tôi cho là bất hợp pháp.
 • Gửi hoặc truyền bá thông tin không đúng đắn, bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, nói xấu, xúc phạm, khiêu dâm khuyến khích những hành vi phạm tội gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kì;
 • Gửi, chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm hoặc xâm phạm quyền của những người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và công khai, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác mà chưa nhận được sự cho phép của bên chủ sở hữu hoặc bên có quyền hợp pháp;
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kì có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
 • Tự do thay đổi, xóa nội dung bất kì không thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Hoozing.com;
 • Chuyển các thông tin rác, thông tin về khảo sát, thông tin đại chúng, thông tin các cuộc thi và các loại thông tin khác, dù có mục đích thương mại hay không;
 • Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;
 • Tự do phát ngôn có mối liên hệ hay đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào đó mà chưa được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
 • Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

Hoozing có quyền thực hiện bất kì hành động hợp pháp với một trong những hành vi vi phạm nêu trên. Những hành động của chúng tôi bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website Hoozing.com.
 

 

2. Các quyền sở hữu trí tuệ
 

Bạn thừa nhận Nội dung trên website Hoozing.com nói chung do Hoozing, cộng tác viên cá nhân về nội dung, người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website Hoozing.com cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả "Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn hoàn toàn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố một phần nào nội dung hay toàn phần nội dung dưới bất kì hình thức hiển thị, chuyển giao, hoặc khai thác nào nhằm mục đích thương mại, mặc dù bạn có thể: (1) tạo và phân phối các bản sao nội dung có số lượng hợp lý, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ, toàn bộ hay từng phần. bất kì bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kì chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website Hoozing.com” và địa chỉ mạng (URL) của nó, (2) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (3) tạo các bản sao với số lượng hợp lý dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung.

Bạn thừa nhận bạn sẽ không có bất kì Quyền Sở hữu Trí Tuệ nào từ việc tải xuống đến in nội dung trên website Hoozing.com.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Mọi nội dung được đưa ra chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kì hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng thông qua website Hoozing.com với sự đồng ý của người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ, có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Hoozing.com mà không có hạn chế gì. Nếu không được sự đồng ý của người sở hữu bản quyền nội dung, bạn vẫn không được kèm  theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kì, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website Hoozing.com quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kì, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kì trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Hoozing.com cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kì quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website Hoozing.com dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

 

 

3. Các vùng tương tác
 

Bạn phải hiểu rằng website Hoozing.com không thể kiểm soát hết các thông báo, thông tin được phân phối tới các vùng tương tác và Hoozing.com có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Và, bạn thừa nhận Hoozing.com có thể chứa các vùng tương tác khác nhau vì nó cho phép phản hồi tới website Hoozing.com và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng.

Tuy nhiên, website Hoozing.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung nào trong vùng tương tác bất kì. Điều khoản thỏa thuận này, các quy tắc bổ sung bất kì, các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kì do bạn hay người sử dụng khác thiết lập sẽ chi phối việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn. Website Hoozing.com không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, website Hoozing.com cũng không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản thỏa thuận này về nội dung bất kì được chuyển đi trong vùng tương tác vì website Hoozing.com khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác.

Mặc dù website Hoozing.com không chịu trách nhiệm với việc lập chính sách, sàng lọc, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kì trong một vùng tương tác nhưng bạn cũng đồng ý rằng website Hoozing.com có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Hoozing.com cam kết sẽ thận trọng điều tra, loại bỏ hoặc yêu cầu người sử dụng loại bỏ nội dung đó nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này. Bất cứ khi nào Hoozing.com cho rằng người sử dụng (1) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc là chuẩn bất kì nào khác trong chính sách còn hiệu lực ở Hoozing.com, (2) gây bất lợi tới các quyền của mọi người sử dụng, website Hoozing.com sử dụng, hoặc các nhóm thứ ba, (3) vi phạm luật hiện hành, (4) hoặc có những điều không hay khác; website Hoozing.com sẽ giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kì, toàn thể hay từng phần với đặc quyền của Hoozing.

 

 

4. Chấm dứt
 

Quyền duy nhất của bạn là dừng truy cập tới website Hoozing.com khi bạn không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc hay hành động thực tiễn của website Hoozing.com trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung. Khi Website Hoozing.com tin bạn vi phạm Điều khoản thỏa thuận, vi phạm bất kì chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Hoozing.com đã đưa ra, hoặc có hành động khác có hại đến website Hoozing.com và những người sử dụng khác, phía bên hệ thống website có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sử truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kì của website Hoozing.com mà không thông báo với các hành động.

Theo đặc quyền, Website Hoozing.com có đặc quyền riêng đình chỉ sự hoạt động và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kì lúc nào và vì bất kì lý do nào. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Hoozing.com nữa, kể cả các vùng tương tác và nội dung được tải xuống từ Hoozing.com sẽ bị hạn chế, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

 

 

5. Các liên kết
 

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Hoozing.com thì với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Hoozing.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website Hoozing.com hoặc được kiểm soát bởi Hoozing.com. Việc sử dụng thông tin là sự mạo hiểm của bạn và trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập, bên website Hoozing.com không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Hoozing.com.

Với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kì được kết nối đến hoặc từ website Hoozing.com hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kì kết nối đến hoặc từ website Hoozing.com thì đó không phải là trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp của Website Hoozing.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng.

 

 

6. Bồi thường
 

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Hoozing.com, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kì khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Hoozing.com hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Hoozing.com, hoặc về việc truyền nội dung bất kì trên website Hoozing.com.

 

 

7. Các vấn đề khác
 

Toàn bộ sự thoả thuận giữa website Hoozing.com và bạn, và mọi thoả thuận thay thế chủ đề này trước đây chính là Điều khoản thỏa thuận này. Website Hoozing.com có thể xét lại Điều khoản thỏa thuận hoặc mọi chính sách liên quan vào bất cứ lúc nào và sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó trên website Hoozing.com. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này và đồng ý chấp nhận xem xét lại Điều khoản thỏa thuận định kỳ, bạn phải thôi truy cập tới website Hoozing.com. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Hoozing.com sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Hoozing không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản thỏa thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kì.

Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm, đọc bản thỏa thuận này và cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Hoozing.com. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy thông tin phù hợp, hữu ích trên website Hoozing.com.

 

Hỗ trợ bán và cho thuê

Với chi phí môi giới thấp, công nghệ và chuyên gia của Hoozing sẽ tư vấn giá tốt nhất cho bạn

Hỗ trợ mua và tìm thuê

Thông tin căn hộ được cập nhật liên tục mỗi 5 phút, dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Hoozing - Gọi lại miễn phí

Hoặc

+84 90 666 3265

Khi bạn gửi yêu cầu. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí.