Layout Tòa Central 1 [caption id="attachment_3133" align="aligncenter" width="1516"]Vinhomes Central Park - Layout Tòa Central 1 Layout Mặt Bằng Tầng 1 – Tòa Central 1 – Vinhomes Central Park[/caption]   [caption id="attachment_3134" align="aligncenter" width="1516"]Vinhomes Central Park - Layout Tòa Central 1 Layout Mặt Bằng Tầng 23 – Tòa Central 1 – Vinhomes Central Park[/caption]

Layout Tòa Central 2

[caption id="attachment_3136" align="aligncenter" width="1466"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-1-toa-central-2-vinhomes-central-park Layout Mặt Bằng Tầng 1 – Tòa Central 2- Vinhomes Central Park[/caption]   [caption id="attachment_3139" align="aligncenter" width="1466"]Layout-Central-2-tang-23-vinhomes-central-park Layout Mặt Bằng Tầng 23- Tòa Central 2 – Vinhomes Central Park[/caption]

Layout Tòa Central 3

[caption id="attachment_3140" align="aligncenter" width="2600"]Layout-Central-3-tang-2-22-va-24-34-vinhomes-central-park Layout Mặt Bằng- Tầng 2-22-va-24-34 – Tòa Central 3 – Vinhomes Central Park[/caption]   [caption id="attachment_3141" align="aligncenter" width="3508"]Layout-Central-3-tang-35-42-vinhomes-central-park layout Mặt Bằng- Tầng 35-và-42 – Tòa Central 3 – Vinhomes Central Park[/caption]   Tham khảo: Vinhomes Central Park – Layout tòa Landmark
Bài viết: Vinhomes Central Park – Layout tòa Central Nguồn: Tổng hợp chuyên ngành Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh ĐT Tư vấn 24/7: 19003100 Hoozing App: Download]]>