Tag: vietnam

Xem nhà online, bái bai Cô Vy

Dịch bệnh Covid-19 đã có những tác động ngắn hạn lên nhiều phân khúc trên thị trường bất động sản Việt Nam cũng như những chính sách hạn chế cho người đi thuê nhà. Để tiếp tục hỗ trợ quý khách hàng thuận tiện trong…

Relocation in Viet Nam

Vietnam has become increasingly popular as an expat destination in recent years and it is now recognized as a safe place for foreigners to live and work. Expats are attracted by the nice weather, low cost of living, lively culture and the steady improvements in Vietnam’s infrastructure.