Layout Tòa T [caption id="attachment_3158" align="aligncenter" width="1500"]Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 3-25- Tòa chữ T - Vincity Grand Park Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 3-25- Tòa chữ T – VinCity Grand Park[/caption]

Layout Tòa U

[caption id="attachment_3157" align="aligncenter" width="2500"]Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 2-26- Tòa chữ U - VinCity Grand Park Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 2-26- Tòa chữ U – VinCity Grand Park[/caption]

Layout Tòa Z

[caption id="attachment_3159" align="aligncenter" width="1500"] Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 2-27 – Tòa chữ L – VinCity Grand Park[/caption]

Layout Tòa L

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="1500"]Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 11-26 - Tòa chữ L - VinCity Grand Park Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 11-26 – Tòa chữ L – VinCity Grand Park[/caption]  

Nguồn: Tổng Hợp

]]>