Layout Tòa Promenade 1 – Amalfi [caption id="attachment_3268" align="aligncenter" width="2454"]layout-mat-bang-dien-hinh-Amalfi-tang-27A-Toa-Promenade-1-City-Garden Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình- Amalfi – Tầng 27A – Tòa Promenade 1 – City Garden[/caption]

Layout Tòa Promenade 1 – Capri

[caption id="attachment_3269" align="aligncenter" width="2424"]layout-mat-bang-dien-hinh-Capri-tang-27A-Toa-Promenade-1-City-Garden Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình- Capri – Tầng 27A – Tòa Promenade 1 – City Garden[/caption]

Layout Tòa Promenade 2 – Monaco

[caption id="attachment_3270" align="aligncenter" width="2446"]ayout-mat-bang-dien-hinh-Monaco-tang-30A-Toa-Promenade-2-City-Garden Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình- Monaco – Tầng 30A- Tòa Promenade 2 – City Garden[/caption]

Layout Tòa Promenade 2 – Portofino

[caption id="attachment_3271" align="aligncenter" width="2440"]layout-mat-bang-dien-hinh-Portofino-tang-30A-Toa-Promenade-2-City-Garden Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình- Portofino – Tầng 30A- Tòa Promenade 2 – City Garden[/caption] Xem thêm: City Garden – Layout Tòa Crescent
Bài viết: City Garden – Layout Tòa Promenade 1, 2 Nguồn: Tổng hợp chuyên ngành Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh ĐT Tư vấn 24/7: 19003100 Hoozing App: Download]]>